ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 169151
อนุบาล 269151
อนุบาล 368141
รวม182644 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 166121
ประถมศึกษาปีที่ 2129211
ประถมศึกษาปีที่ 3912211
ประถมศึกษาปีที่ 4817251
ประถมศึกษาปีที่ 568141
ประถมศึกษาปีที่ 61216281
รวม5368121 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7194165 9