ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 279161
อนุบาล 33361
รวม101222 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 165111
ประถมศึกษาปีที่ 21010201
ประถมศึกษาปีที่ 365111
ประถมศึกษาปีที่ 4146201
ประถมศึกษาปีที่ 5137201
ประถมศึกษาปีที่ 62461
รวม513788 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 14481
มัธยมศึกษาปีที่ 23471
มัธยมศึกษาปีที่ 35491
รวม121224 3

รวมทั้งสิ้น

7361134 11