ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11511261
อนุบาล 21513281
อนุบาล 31211231
รวม423577 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11216281
ประถมศึกษาปีที่ 21914331
ประถมศึกษาปีที่ 31919381
ประถมศึกษาปีที่ 41613291
ประถมศึกษาปีที่ 52516411
ประถมศึกษาปีที่ 61110211
รวม10288190 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

144123267 9