ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 168141
อนุบาล 2108181
อนุบาล 3510151
รวม212647 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15491
ประถมศึกษาปีที่ 2510151
ประถมศึกษาปีที่ 357121
ประถมศึกษาปีที่ 4610161
ประถมศึกษาปีที่ 5128201
ประถมศึกษาปีที่ 6710171
รวม404989 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6175136 9