ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2137201
อนุบาล 31211231
รวม251843 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11613291
ประถมศึกษาปีที่ 2913221
ประถมศึกษาปีที่ 31811291
ประถมศึกษาปีที่ 4179261
ประถมศึกษาปีที่ 5168241
ประถมศึกษาปีที่ 61215271
รวม8869157 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

11387200 8