ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 176131
อนุบาล 21013231
อนุบาล 31610261
รวม332962 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11513281
ประถมศึกษาปีที่ 2183211
ประถมศึกษาปีที่ 3915241
ประถมศึกษาปีที่ 4520251
ประถมศึกษาปีที่ 5147211
ประถมศึกษาปีที่ 61316291
รวม7474148 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

107103210 9