ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11-11
อนุบาล 21121
อนุบาล 32351
รวม448 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15381
ประถมศึกษาปีที่ 23-31
ประถมศึกษาปีที่ 32131
ประถมศึกษาปีที่ 42461
ประถมศึกษาปีที่ 5----
ประถมศึกษาปีที่ 6----
รวม12820 4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

161228 7