ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21017271
อนุบาล 3138211
รวม232548 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12315381
ประถมศึกษาปีที่ 21912311
ประถมศึกษาปีที่ 31322351
ประถมศึกษาปีที่ 41020301
ประถมศึกษาปีที่ 5913221
ประถมศึกษาปีที่ 6139221
รวม8791178 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

110116226 8