ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 16281
อนุบาล 24481
อนุบาล 34371
รวม14923 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 147111
ประถมศึกษาปีที่ 24371
ประถมศึกษาปีที่ 367131
ประถมศึกษาปีที่ 4114151
ประถมศึกษาปีที่ 53471
ประถมศึกษาปีที่ 62241
รวม302757 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

443680 9