ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13361
อนุบาล 239121
อนุบาล 34481
รวม101626 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 156111
ประถมศึกษาปีที่ 22791
ประถมศึกษาปีที่ 34591
ประถมศึกษาปีที่ 4911201
ประถมศึกษาปีที่ 51315281
ประถมศึกษาปีที่ 688161
รวม415293 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

5168119 9