ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 15491
อนุบาล 21819372
อนุบาล 32421452
รวม474491 5
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11929482
ประถมศึกษาปีที่ 22125462
ประถมศึกษาปีที่ 32322452
ประถมศึกษาปีที่ 42535602
ประถมศึกษาปีที่ 53236682
ประถมศึกษาปีที่ 62634602
รวม146181327 12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

193225418 17