ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 187151
อนุบาล 22571
อนุบาล 355101
รวม151732 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 189171
ประถมศึกษาปีที่ 2315181
ประถมศึกษาปีที่ 358131
ประถมศึกษาปีที่ 41011211
ประถมศึกษาปีที่ 51113241
ประถมศึกษาปีที่ 657121
รวม4263105 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 175121
มัธยมศึกษาปีที่ 248121
มัธยมศึกษาปีที่ 34371
รวม151631 3

รวมทั้งสิ้น

7296168 12