ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 193121
อนุบาล 22571
อนุบาล 32241
รวม131023 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15491
ประถมศึกษาปีที่ 246101
ประถมศึกษาปีที่ 365111
ประถมศึกษาปีที่ 41121
ประถมศึกษาปีที่ 565111
ประถมศึกษาปีที่ 64261
รวม262349 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

393372 9