ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21671
อนุบาล 3119201
รวม121527 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11010201
ประถมศึกษาปีที่ 2611171
ประถมศึกษาปีที่ 3135181
ประถมศึกษาปีที่ 41211231
ประถมศึกษาปีที่ 579161
ประถมศึกษาปีที่ 6810181
รวม5656112 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6871139 8