ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 191101
อนุบาล 21315281
อนุบาล 31910291
รวม412667 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11515301
ประถมศึกษาปีที่ 21816341
ประถมศึกษาปีที่ 31914331
ประถมศึกษาปีที่ 41516311
ประถมศึกษาปีที่ 51617331
ประถมศึกษาปีที่ 62115361
รวม10493197 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

145119264 9