ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1811191
อนุบาล 23940793
อนุบาล 33535702
รวม8286168 6
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13241732
ประถมศึกษาปีที่ 23133642
ประถมศึกษาปีที่ 34333762
ประถมศึกษาปีที่ 43239712
ประถมศึกษาปีที่ 55233852
ประถมศึกษาปีที่ 63237692
รวม222216438 12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

304302606 18