ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 15381
อนุบาล 246101
อนุบาล 393121
รวม181230 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 169151
ประถมศึกษาปีที่ 26281
ประถมศึกษาปีที่ 3135181
ประถมศึกษาปีที่ 44591
ประถมศึกษาปีที่ 594131
ประถมศึกษาปีที่ 655101
รวม433073 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6142103 9