ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12241
อนุบาล 297161
อนุบาล 397161
รวม201636 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1611171
ประถมศึกษาปีที่ 2148221
ประถมศึกษาปีที่ 388161
ประถมศึกษาปีที่ 4119201
ประถมศึกษาปีที่ 5910191
ประถมศึกษาปีที่ 659141
รวม5355108 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7371144 9