ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 175121
อนุบาล 2178251
อนุบาล 31213251
รวม362662 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12111321
ประถมศึกษาปีที่ 21811291
ประถมศึกษาปีที่ 32225472
ประถมศึกษาปีที่ 41923421
ประถมศึกษาปีที่ 52316391
ประถมศึกษาปีที่ 61621371
รวม119107226 7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

155133288 10