ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11511261
อนุบาล 21111221
อนุบาล 31210221
รวม383270 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11314271
ประถมศึกษาปีที่ 21714311
ประถมศึกษาปีที่ 31017271
ประถมศึกษาปีที่ 4915241
ประถมศึกษาปีที่ 51510251
ประถมศึกษาปีที่ 61015251
รวม7485159 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

112117229 9