ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 175121
อนุบาล 299181
อนุบาล 33691
รวม192039 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1115161
ประถมศึกษาปีที่ 258131
ประถมศึกษาปีที่ 384121
ประถมศึกษาปีที่ 44481
ประถมศึกษาปีที่ 558131
ประถมศึกษาปีที่ 685131
รวม413475 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6054114 9