ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11231
อนุบาล 25271
อนุบาล 379161
รวม131326 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 195141
ประถมศึกษาปีที่ 297161
ประถมศึกษาปีที่ 347111
ประถมศึกษาปีที่ 4136191
ประถมศึกษาปีที่ 588161
ประถมศึกษาปีที่ 667131
รวม494089 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6253115 9