ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12010301
อนุบาล 21412261
อนุบาล 31017271
รวม443983 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11015251
ประถมศึกษาปีที่ 21118291
ประถมศึกษาปีที่ 31510251
ประถมศึกษาปีที่ 41211231
ประถมศึกษาปีที่ 5710171
ประถมศึกษาปีที่ 6138211
รวม6872140 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

112111223 9