ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11618341
อนุบาล 22515402
อนุบาล 32020402
รวม6153114 5
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12219412
ประถมศึกษาปีที่ 22122432
ประถมศึกษาปีที่ 33025552
ประถมศึกษาปีที่ 42529542
ประถมศึกษาปีที่ 52523482
ประถมศึกษาปีที่ 62222442
รวม145140285 12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

206193399 17