ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 174111
อนุบาล 2711181
อนุบาล 386141
รวม222143 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 197161
ประถมศึกษาปีที่ 21214261
ประถมศึกษาปีที่ 3116171
ประถมศึกษาปีที่ 4119201
ประถมศึกษาปีที่ 5119201
ประถมศึกษาปีที่ 6910191
รวม6355118 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

8576161 9