ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14481
อนุบาล 21011211
อนุบาล 3107171
รวม242246 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1117181
ประถมศึกษาปีที่ 2611171
ประถมศึกษาปีที่ 31311241
ประถมศึกษาปีที่ 484121
ประถมศึกษาปีที่ 567131
ประถมศึกษาปีที่ 686141
รวม524698 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7668144 9