ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14261
อนุบาล 2127191
อนุบาล 31211231
รวม282048 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1105151
ประถมศึกษาปีที่ 298171
ประถมศึกษาปีที่ 3135181
ประถมศึกษาปีที่ 499181
ประถมศึกษาปีที่ 5617231
ประถมศึกษาปีที่ 698171
รวม5652108 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

8472156 9