ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 33141
รวม314 1
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 137101
ประถมศึกษาปีที่ 258131
ประถมศึกษาปีที่ 31341
ประถมศึกษาปีที่ 42131
ประถมศึกษาปีที่ 52571
ประถมศึกษาปีที่ 6-111
รวม132538 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

162642 7