ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 187151
อนุบาล 2109191
อนุบาล 386141
รวม262248 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 195141
ประถมศึกษาปีที่ 2812201
ประถมศึกษาปีที่ 399181
ประถมศึกษาปีที่ 4613191
ประถมศึกษาปีที่ 51310231
ประถมศึกษาปีที่ 688161
รวม5357110 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7979158 9