ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12234562
อนุบาล 22915442
อนุบาล 32320432
รวม7469143 6
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13818562
ประถมศึกษาปีที่ 22122432
ประถมศึกษาปีที่ 32313361
ประถมศึกษาปีที่ 42033532
ประถมศึกษาปีที่ 52218401
ประถมศึกษาปีที่ 61924432
รวม143128271 10
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

217197414 16