ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12832602
อนุบาล 23223552
อนุบาล 32931602
รวม8986175 6
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13139702
ประถมศึกษาปีที่ 23328612
ประถมศึกษาปีที่ 32834622
ประถมศึกษาปีที่ 43131622
ประถมศึกษาปีที่ 53424582
ประถมศึกษาปีที่ 61825432
รวม175181356 12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

264267531 18