ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 176131
อนุบาล 2126181
อนุบาล 386141
รวม271845 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 159141
ประถมศึกษาปีที่ 21010201
ประถมศึกษาปีที่ 34591
ประถมศึกษาปีที่ 466121
ประถมศึกษาปีที่ 51013231
ประถมศึกษาปีที่ 699181
รวม445296 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7170141 9