ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 168141
อนุบาล 289171
อนุบาล 388161
รวม222547 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 177141
ประถมศึกษาปีที่ 279161
ประถมศึกษาปีที่ 3612181
ประถมศึกษาปีที่ 4108181
ประถมศึกษาปีที่ 5119201
ประถมศึกษาปีที่ 695141
รวม5050100 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7275147 9