ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 174111
อนุบาล 298171
อนุบาล 34481
รวม201636 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1126181
ประถมศึกษาปีที่ 2145191
ประถมศึกษาปีที่ 365111
ประถมศึกษาปีที่ 42461
ประถมศึกษาปีที่ 584121
ประถมศึกษาปีที่ 6111121
รวม532578 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7341114 9