ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 167131
อนุบาล 257121
อนุบาล 34481
รวม151833 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 155101
ประถมศึกษาปีที่ 255101
ประถมศึกษาปีที่ 356111
ประถมศึกษาปีที่ 45381
ประถมศึกษาปีที่ 548121
ประถมศึกษาปีที่ 695141
รวม333265 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

485098 9