ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1109191
อนุบาล 285131
อนุบาล 377141
รวม252146 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1108181
ประถมศึกษาปีที่ 284121
ประถมศึกษาปีที่ 387151
ประถมศึกษาปีที่ 476131
ประถมศึกษาปีที่ 5136191
ประถมศึกษาปีที่ 61010201
รวม564197 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

8162143 9