ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11781
อนุบาล 25491
อนุบาล 367131
รวม121830 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1712191
ประถมศึกษาปีที่ 287151
ประถมศึกษาปีที่ 377141
ประถมศึกษาปีที่ 476131
ประถมศึกษาปีที่ 573101
ประถมศึกษาปีที่ 65491
รวม413980 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

5357110 9