ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1117181
อนุบาล 21411251
อนุบาล 31113241
รวม363167 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11214261
ประถมศึกษาปีที่ 2138211
ประถมศึกษาปีที่ 3108181
ประถมศึกษาปีที่ 41215271
ประถมศึกษาปีที่ 5129211
ประถมศึกษาปีที่ 6138211
รวม7262134 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

10893201 9