ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11214261
อนุบาล 21012221
อนุบาล 32417412
รวม464389 4
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1149231
ประถมศึกษาปีที่ 2187251
ประถมศึกษาปีที่ 3223251
ประถมศึกษาปีที่ 41318311
ประถมศึกษาปีที่ 587151
ประถมศึกษาปีที่ 6159241
รวม9053143 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

13696232 10