ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 147111
อนุบาล 21513281
อนุบาล 32020402
รวม394079 4
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13115462
ประถมศึกษาปีที่ 22022421
ประถมศึกษาปีที่ 32415391
ประถมศึกษาปีที่ 42125462
ประถมศึกษาปีที่ 53220522
ประถมศึกษาปีที่ 61722391
รวม145119264 9
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

184159343 13