ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1411151
อนุบาล 21211231
อนุบาล 3811191
รวม243357 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11512271
ประถมศึกษาปีที่ 22120411
ประถมศึกษาปีที่ 3129211
ประถมศึกษาปีที่ 41618341
ประถมศึกษาปีที่ 51819371
ประถมศึกษาปีที่ 61916351
รวม10194195 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11118291
มัธยมศึกษาปีที่ 21215271
มัธยมศึกษาปีที่ 3716231
รวม304979 3

รวมทั้งสิ้น

155176331 12