ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 157121
อนุบาล 2118191
อนุบาล 359141
รวม212445 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11410241
ประถมศึกษาปีที่ 2157221
ประถมศึกษาปีที่ 31412261
ประถมศึกษาปีที่ 41810281
ประถมศึกษาปีที่ 51614301
ประถมศึกษาปีที่ 61413271
รวม9166157 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

11290202 9