ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1125171
อนุบาล 21513281
อนุบาล 3209291
รวม472774 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1718251
ประถมศึกษาปีที่ 21915341
ประถมศึกษาปีที่ 31816341
ประถมศึกษาปีที่ 41516311
ประถมศึกษาปีที่ 51515301
ประถมศึกษาปีที่ 61715321
รวม9195186 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

138122260 9