ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 267131
อนุบาล 365111
รวม121224 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 164101
ประถมศึกษาปีที่ 21011211
ประถมศึกษาปีที่ 398171
ประถมศึกษาปีที่ 467131
ประถมศึกษาปีที่ 548121
ประถมศึกษาปีที่ 6133161
รวม484189 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 195141
มัธยมศึกษาปีที่ 268141
มัธยมศึกษาปีที่ 347111
รวม192039 3

รวมทั้งสิ้น

7973152 11