ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12214361
อนุบาล 21311241
อนุบาล 3919281
รวม444488 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1915241
ประถมศึกษาปีที่ 22115361
ประถมศึกษาปีที่ 32018381
ประถมศึกษาปีที่ 41812301
ประถมศึกษาปีที่ 51914331
ประถมศึกษาปีที่ 61324371
รวม10098198 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 197161
มัธยมศึกษาปีที่ 25491
มัธยมศึกษาปีที่ 3412161
รวม182341 3

รวมทั้งสิ้น

162165327 12