ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2119201
อนุบาล 394131
รวม201333 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11412261
ประถมศึกษาปีที่ 21013231
ประถมศึกษาปีที่ 31413271
ประถมศึกษาปีที่ 41220321
ประถมศึกษาปีที่ 51118291
ประถมศึกษาปีที่ 61414281
รวม7590165 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

95103198 8