ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1117181
อนุบาล 21012221
อนุบาล 356111
รวม262551 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11815331
ประถมศึกษาปีที่ 2179261
ประถมศึกษาปีที่ 31415291
ประถมศึกษาปีที่ 42310331
ประถมศึกษาปีที่ 51012221
ประถมศึกษาปีที่ 61515301
รวม9776173 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

123101224 9