ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13337702
อนุบาล 24750973
อนุบาล 34537823
รวม125124249 8
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 150521023
ประถมศึกษาปีที่ 23242742
ประถมศึกษาปีที่ 32842702
ประถมศึกษาปีที่ 45043933
ประถมศึกษาปีที่ 55345983
ประถมศึกษาปีที่ 64347903
รวม256271527 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

381395776 24