ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11714311
อนุบาล 21713301
อนุบาล 31616322
รวม504393 4
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11725422
ประถมศึกษาปีที่ 21217291
ประถมศึกษาปีที่ 31918371
ประถมศึกษาปีที่ 41818361
ประถมศึกษาปีที่ 52628542
ประถมศึกษาปีที่ 62420442
รวม116126242 9
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

166169335 13