ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11212241
อนุบาล 22017371
อนุบาล 31422361
รวม465197 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11920391
ประถมศึกษาปีที่ 22026462
ประถมศึกษาปีที่ 32822502
ประถมศึกษาปีที่ 42820482
ประถมศึกษาปีที่ 52223452
ประถมศึกษาปีที่ 62812401
รวม145123268 10
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

191174365 13